Vastuuhenkilölle voit lähettää postia osoitteeseen mika.sirkka@joutsa.fi
Sisällysluettelo / Oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt /
[ << ] [ >> ] [ Kommentoi kappaletta ] [ Tulostus ] [ Haku ]
musiikki
Viimeisin muutos: 4.08.2005 13:24
-aihekokonaisuudet osana oppiainetta
-menetelmälliset periaatteet
-tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokittain tai nivelkohdittain

oppiaineen arviointi

MUSIIKKI

Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisunvälineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. Opetuksen tehtävänä on myös saattaa oppilas ymmärtämään, että musiikki on aika- ja tilannesidonnaista. Se on erilaista eri aikoina, eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa, ja sillä on erilainen merkitys eri ihmisille. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että musiikin ymmärtämisen ja käsitteellistämisen perustana ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä saadut merkitykselliset kokemukset. Musiikin opetus antaa välineitä oppilaan oman musiikillisen identiteetin muodostumiseen prosessissa, jonka tavoitteena on rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista erilaisiin musiikkeihin. Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, kertaamiseen perustuvalla harjoittelulla. Yhdessä musisoiminen kehittää sosiaalisia taitoja, kuten vastuullisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja kulttuurisen erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista. Oppilaan kokonaisvaltaisen ilmaisun kehittymistä tulee tukea myös etsimällä yhteyksiä muihin oppiaineisiin. Musiikin opetuksessa sovelletaan teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuksia.

3-4. lk

TAVOITTEET

Oppilas oppii
•käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin
•kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia
•käyttämään musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän aineksina
•ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta
•toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana.


KESKEISET SISÄLLÖT


Laulu

- monipuolisia äänenkäytön harjoituksia
- koululaislauluja
- laulu- ja liikuntaleikkejä
- juhlalauluja
- teemalauluja
- maakuntalauluja
- eri maiden kansanmusiikkia


Rytmi

- tuttujen rytmien kertaaminen
- uusia rytmejä (kahdeksasosatauko, neljäsosatauko, puolitauko)
- sanarytmi
- tahtilajit 2/4, 3/4 ja 4/4
- tahtiviivojen piirtäminen tahtiosoituksen mukaan
- soittamista ja laulujen säestämistä keho- ja rytmisoittimilla
- omien rytmien tuottaminen


Melodia

- sävelkulkujen seuraaminen lauluissa
- C-duuriasteikon sävelten tunnistaminen ja kirjoittaminen (c1-c2)
- soittamista ja laulujen säestämistä melodiasoittimilla (kellopeli, nokkahuilu)
- äänenvoimakkuudet melodiassa (p-f)
- omien melodioiden tuottaminen
- tutustuminen erilaisiin melodiasoittimiin


Kuuntelu

- musiikin kuuntelua
- kuunteluharjoituksia ja -tehtäviä


Käsitteet

- nuotin osat: varsi, nuppi, väkä, palkki
- nuottiarvot: puolinuotti, neljäsosanuotti, kahdeksasosanuotti
- tauot: puolitauko, neljäsosatauko, kahdeksasosatauko
- nuottiviivasto: viivat, välit, apuviiva, G-nuottiavain, tahtiosoitus, tahti, tahtiviiva, kertausmerkki, päätösviiva
- tempon ja dynamiikan (p-f) perussanastoa
- muita käsitteitä opettajan harkinnan mukaan


KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilas
-osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislauluun
-hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen harjoitteluun ja yhteissoittoon
-hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa
-osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja soolo/tutti-harjoituksissa
-tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla
-osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet.
- jonkun tai joidenkin musiikillisten osa-alueiden vahva osaaminen voi kompensoida jotain muuta osa-aluetta, mikä voidaan ottaa huomioon arvostelussa
-arvosteluun vaikuttavat myös tuntityöskentely ja tuntiaktiivisuus


5-6. lk

TAVOITTEET

Oppilas oppii
•käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin
•kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia
•käyttämään musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän aineksina
•ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta
•toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana.
•tuntemaan klassisen sekä kevyen musiikin tekijöitä sekä teoksia eri aikakausilta
•tuntemaan eri soittimia ja niiden soittotekniikkaa
•tuntemaan äänentoistolaitteiston toimintaa

KESKEISET SISÄLLÖT


Laulu

- monipuolisia äänenkäytön harjoituksia
- koululaislauluja
- laulu- ja liikuntaleikkejä
- juhlalauluja
- teemalauluja
- maakuntalauluja
- eri maiden kansanmusiikkia
- pop- ja rock-kappaleita
- itsetehtyjä lauluja

Rytmi

- tuttujen rytmien kertaaminen
- uusia rytmejä (tiri-tiri, taa-aa-aa-aa, kuudestoistaosatauko, kokotauko, pisteelliset nuotit) opettajan harkinnan mukaan
- sanarytmi
- tahtilajit 2/4, 3/4 ja 4/4
- tahtiviivojen piirtäminen tahtiosoituksen mukaan
- rytmidiktaattien kirjoittaminen opituilla nuoteilla
- soittamista ja laulujen säestämistä keho- ja rytmisoittimilla
- omien rytmien tuottaminen
- rumpujen ja lyömäsoitinten soittaminen (kahdeksasosakomppi rummuilla, erilaiset säestyskuviot lyömäsoittimilla) mahdollisuuksien mukaan

Melodia

- sävelkulkujen seuraaminen lauluissa
- C-duuriasteikon sävelten tunnistaminen ja kirjoittaminen (c1-c2)
- muita säveliä opettajan harkinnan mukaan
- soitetun melodian nuoteiksi kirjoittaminen
- soittamista ja laulujen säestämistä melodiasoittimilla (kellopeli, nokkahuilu)
- äänenvoimakkuudet melodiassa (pp-ff)
- omien melodioiden tuottaminen
- tutustuminen erilaisiin soittimiin (piano, kitara, basso)
- soittamista ja laulujen säestämistä eri soittimilla (kitara, basso) mahdollisuuksien mukaan

Kuuntelu

- musiikin kuuntelua
- kuunteluharjoituksia ja -tehtäviä
- tutustumista klassisen musiikin keskeisimpiin säveltäjiin
- tutustumista pop-musiikin säveltäjiin ja sanoittajiin
- tutustumista äänentoistolaitteistoon

Käsitteet

- nuotin osat: varsi, nuppi, väkä, palkki
- nuottiarvot: kokonuotti, puolinuotti, neljäsosanuotti, kahdeksasosanuotti, kuudestoistaosanuotti, pisteelliset nuotit
- tauot: kokotauko, puolitauko, neljäsosatauko, kahdeksasosatauko, kuudestoistaosatauko
- nuottiviivasto: viivat, välit, apuviivat, G-nuottiavain, F-nuottiavain, tahtiosoitus, tahti, tahtiviiva, kertausmerkki, päätösviiva, maalit
- tempon ja dynamiikan (pp-ff) perussanastoa
- kitaran (ja basson) kielet: E, A, D, G, H ja E
- muita käsitteitä opettajan harkinnan mukaan

7. LUOKKA

7 -luokan musiikin opetuksessa jäsennetään musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia sekä opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja merkintöjä musiikin kuuntelun ja musisoinnin
yhteydessä.

TAVOITTEET

Oppilas
• ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla musisoivan ryhmän jäsenenä toimien
• oppii kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia ääniympäristöjä sekä laajentaa ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemustaan
• oppii ymmärtämään musiikin elementtien, rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, sointivärin ja muodon tehtävää musiikin rakentumisessa sekä käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä
• rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin musiikillisen keksinnän keinoin.

KESKEISET SISÄLLÖT

• äänenkäyttöä ja ääni-ilmaisua kehittäviä harjoituksia sekä eri tyylejä ja lajeja edustavaa yksi- ja moniäänistä ohjelmistoa, josta osa ulkoa
• yhteissoittotaitoja kehittäviä harjoituksia sekä monipuolisesti eri musiikkityylejä ja -kulttuureja edustavaa soitto-ohjelmistoa
• monipuolista kuunteluohjelmistoa ja sen jäsentämistä ajallisesti, paikallisesti ja kulttuurisesti
• omien
musiikillisten ideoiden kokeilua improvisoiden, säveltäen ja sovittaen esimerkiksi ääntä, laulua, soittimia, liikettä ja musiikkiteknologiaa käyttäen

Vuosiluokka 7

TAVOITTEET

- kehittää musiikin kuuntelutottumuksia
- kehittää oppilaan musiikillisia taitoja soitossa ja/tai laulussa
- kerrata ja osin syventää yleistietoutta musiikin eri osa-alueilta
- kehittää oppilaan positiivista musiikkisuhdetta
- antaa mahdollisuuksia ja tietoa musiikin opiskeluun 7- luokan jälkeen

SISÄLLÖT
- musiikillisten peruskäsitteiden kertausta (esim. melodia, rytmi)
- soittimiin tutustumista, äänityypit
- yhteismusisoinnin harjoittamista laulaen ja soittaen,
- yleiskuva erilaisista musiikin lajeista ja tyyleistä kerraten (esim ns. kevyt-, klassinen-, etnomusiikki)
- mahdollisesti esitelmiä 7- luokan oppisisällöistä
- tietoa musiikin opiskelumahdollisuuksista koulussa 8-9 luokilla ja esim. kansalaisopistossaOPPIAINEEN ARVIOINTI

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Oppilas
- osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti
- hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon
- osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan
- osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa
- tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia
- tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää
- osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä
-osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa.

- jonkun tai joidenkin musiikillisten osa-alueiden vahva osaaminen voi kompensoida jotain muuta osa-aluetta, mikä voidaan ottaa huomioon arvostelussa
-arvosteluun vaikuttavat myös tuntityöskentely ja tuntiaktiivisuus

Sisällysluettelo / Oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt /
[ << ] [ >> ] [ Kommentoi kappaletta ] [ Tulostus ] [ Haku ]
OPSpro 2011.02.11