Vastuuhenkilölle voit lähettää postia osoitteeseen jari.kuoppala@petajavesi.fi
[ Tulostus ] [ Haku ] [ Toimitus (Vaatii salasanan) ] [ Muut opsit ]
Sisällysluettelo:
1 luku Opetussuunnitelma
1.1 Opetussuunnitelman laatiminen
1.2 Opetussuunnitelman sisältö
2 luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat
2.1 Perusopetuksen arvopohja
2.2 Perusopetuksen tehtävä
2.3 Perusopetuksen järjestäminen
2.4 Perusopetuksen rakenne
3 luku Opetuksen toteuttaminen
3.1 Oppimiskäsitys
3.2 Oppimisympäristö
3.3 Toimintakulttuuri
3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat
4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
4.1 Yleinen tuki
4.2 Tehostettu tuki
4.3 Erityinen tuki
4.4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki paikallisessa opetussuunnitelmassa
4.5 Yksilölliset suunnitelmat
4.5.1 Oppimissuunnitelma
4.5.2 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
5 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot
5.1 Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki
5.1.1 Tukiopetus
5.1.2 Osa-aikainen erityisopetus
5.1.3 Erityisopetus
5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen
5.1.5 Pidennetty oppivelvollisuus
5.1.6 Toiminta-alueittain opiskelu
5.1.7 Vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus
5.2 Ohjauksellinen ja muu tuki
5.2.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö
5.2.2 Ohjauksen järjestäminen
5.2.3 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen
5.2.4 Perusopetusta tukeva muu toiminta
5.3 Joustavan perusopetuksen toiminta
5.3.1 Opetuksen järjestäminen
5.3.2 Opiskelu
5.3.3 Yhteistyö
5.3.4 Oppilasvalinta
5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen
5.4.1 Oppilashuolto
5.4.2 Turvallisuuden edistäminen
5.4.3 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen
5.4.4 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa
5.4.4.1 Oppilashuollon rakenne ja toimintatavat
5.4.4.2 Oppilashuollon palvelut ja niistä vastaavat henkilöt
5.4.4.3 Oppilashuollon yhtesityö kodin kanssa
5.4.4.4 Oppilashuollon käytänteitä
5.4.4.5 Turvallisuuden edistäminen
6 luku Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
7 luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt
7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet
7.2 Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu
7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus
Suomi äidinkielenä
VUOSILUOKAT 1-2
VUOSILUOKAT 3 - 5
VUOSILUOKAT 6-9
Muu oppilaan äidinkieli
Ilmaisutaito vuosiluokka 8
7.4 Toinen kotimainen kieli
RUOTSIN KIELI
7.5 Vieraat kielet
A-KIELI
B-KIELI
VALINNAINEN KIELI (B2)
7.6 Matematiikka
VUOSILUOKAT 1-2
VUOSILUOKAT 3-5
VUOSILUOKAT 6-9
7.7 Ympäristö- ja luonnontieto
7.8 Biologia ja maantieto
BIOLOGIA VUOSILUOKAT 7-9
MAANTIETO VUOSILUOKAT 7 -9
7.9 Fysiikka ja kemia
VUOSILUOKAT 5-6
FYSIIKKA VUOSILUOKAT 7 - 9
KEMIA VUOSILUOKAT 7 -9
7.10 Terveystieto
7.11 Uskonto
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
VUOSILUOKAT 1-5
VUOSILUOKAT 6-9
ORTODOKSINEN USKONTO
MUUT USKONNOT
7.12 Elämänkatsomustieto
VUOSILUOKAT 1-5
VUOSILUOKAT 6-9
7.13 Historia
VUOSILUOKAT 5-6
VUOSILUOKAT 7-9
7.14 Yhteiskuntaoppi
7.15 Musiikki
VUOSILUOKAT 1-4
VUOSILUOKAT 5-9
7.16 Kuvataide
VUOSILUOKAT 1-4
VUOSILUOKAT 5-9
7.17 Käsityö
VUOSILUOKAT 1-4
VUOSILUOKAT 5-9
7.18 Liikunta
VUOSILUOKAT 1-4
VUOSILUOKAT 5-9
7.19 Kotitalous
7.20 Valinnaiset aineet
7.21 Oppilaanohjaus
8 luku OPPILAAN ARVIOINTI
8.1 Arviointi opintojen aikana
8.2 Päättöarviointi
8.3 Todistukset
Todistukset
9 LIITTEET
9.1 PETÄJÄVEDEN PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO
9.2 VANHAN KIRKON OPETUSSUUNNITELMA
LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

[ Tulostus ] [ Haku ] [ Toimitus (Vaatii salasanan) ] [ Muut opsit ]
OPSpro 2011.02.11